Kvalificering innebär en process där ett provningssystem och dess användbarhet för en viss typ av provning bedöms på ett strukturerat sätt.

Det finns sedan 1994 krav på att system för provning av reaktordelar och anslutande rör på Svenska kärnkraftverk ska vara kvalificerade. Kraven ställs i SSM:s föreskrifter för mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar, SSMFS 2008:13. Kvalificering ska enligt föreskriften ske hos ett organ med oberoende och opartisk ställning som är godkänt av SSM. SQC är sedan den första januari 1996 Sveriges första och ledande kvalificeringsorgan.

Ett provningssystem består av utrustning, provningsprocedur och personal. Dessa kan kvalificeras var för sig eller i sin helhet. Utrustningens handhavande beskrivs i en procedur och ska hanteras av kvalificerad personal. En kvalificering innebär att provningssystemet har demonstrerat att det klarar att upptäcka, karaktärisera, läges- och storleksbestämma de skador som kan uppträda i reaktortryckkärlen och tillhörande mekaniska anordningar.

SQC:s primära verksamhet är att övervaka, bedöma och dokumentera system för oförstörande provning som avses användas i samband med återkommande kontroll av komponenter i svenska kärnkraftverk. Vid godkänd kvalificering utfärdar vi ett tidsbegränsat intyg.

SQC:s inarbetade kvalificeringsprocess är efterfrågad av kärnkraftsindustrin på många håll. Det kommer krav på kvalificerad provning från allt fler länder.