SQC:s huvudverksamhet är kvalificering av oförstörande provning på de Svenska kärnkraftverken, där SQC:s roll är att bedöma tillförlitligheten hos de provningssystem som används för att kontrollera de Svenska kärnkraftverkens reaktorkomponenter. Provningssystemen används för att finna defekter som kan påverka integriteten hos dessa komponenter.

Kvalificering innebär att man visar ett provningssystems förmåga att finna defekter på ett eller flera specifika objekt som t ex rör, tryckkärl eller liknande.
En kvalificering börjar med en objektbeskrivning där material och geometri på provningsobjektet beskrivs. Sedan sker en teknisk motivering genom att provningstekniken utförligt beskrivs och en provningsprocedur tas fram av det ackrediterade provningslaboratoriet som valts av kraftverksägaren.

När teknisk motivering och procedur har granskats av SQC demonstreras provningstekniken praktiskt på objektlika föremål – så kallade testblock. Om provningsföretagets procedur, utrustning och personal klarar kvalificeringen utfärdas intyg av SQC och provningsföretaget kan utföra provning på det aktuella kärnkraftverket. En kvalificering tar i normalfallet ½-1 år att genomföra.