Ägare och initiativtagare till SQC är svensk kärnkraftsindustri. Verksamheten avser främst att tillfredsställa ägarnas eller andra kunders behov av tjänster inom området oförstörande provning. Vi arbetar även internationellt.

Företaget är verksamt inom tre huvudområden:

  • Kvalificering omfattar en effektiv och opartisk granskning, övervakning och bedömning av tillförlitligheten hos provningssystem för kärnkraftsindustrin
  • Utveckling inom kvalificerings- och provningsområdet i syfte att öka branschens kompetens eller utveckla provningsprocessen i sig
  • Konsulttjänster som erbjuder stöd och rådgivning kring val av strategier, projektledning, planering, genomförande och utvärdering av kvalificeringar eller provningar

SQC har tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att verka som kvalificeringsorgan. SSM har regelbunden tillsyn över verksamheten och bevakar att vi arbetar enligt kraven i SSM: s Författningssamling (SSM FS).

Vi finns i Täby norr om Stockholm där vi har vårt huvudkontor samt provnings- och verkstadslokaler. Vi finns också i Väröbacka där vi har ett lokalkontor.